Erfenissen van Collaboratie

For English, please click here

Uitsluiting en integratie van voormalig nationaal-socialistische milieus in de Nederlandse samenleving

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) begonnen met het NWO-onderzoeksproject Erfenissen van Collaboratie. In dit onderzoek wordt de positie van voormalig collaborateurs in de Nederlandse naoorlogse samenleving onderzocht. Dit zal op een nieuwe manier gebeuren.

In de Nederlandse geschiedschrijving over de bezettingstijd is altijd veel geschreven over wie ‘goed’ en wie ‘fout’ waren, en meer recent over welke grijstinten er ook allemaal bestonden. Dit onderzoeksprogramma wil op een andere manier te werk gaan. Het wil op een systematische manier de positie van voormalig ‘fout’ Nederland in de samenleving onderzoeken en zo inzicht geven in de mechanismen van uitsluiting en integratie in het naoorlogse Nederland en de daarmee samenhangende ideeën van ‘goed burgerschap’.

Het onderzoek valt uiteen in drie deelprojecten. In het eerste deelproject staat de fysieke uitsluiting van collaborateurs centraal via internering, vervolging en bestraffing. Wat betekende de periode van internering voor de voormalige collaborateurs? Welke verwachting hadden zij van hun terugkeer in de naoorlogse samenleving? Deze vragen zijn van belang voor het tweede deelproject, waarin zal worden gekeken naar het proces van integratie van voormalig nationaal-socialistische gezinnen in de samenleving. Het derde deelproject zal zich richtten op de kinderen van voormalig collaborateurs. Hierbij zal worden gekeken naar de positie die deze groep vanaf de jaren zeventig kreeg als slachtoffer en de bijbehorende geestelijke hulpverlening.

Het onderzoek zal samenwerken met het aansluitende project dat op de UvA is gestart, Participatie in De Nieuwe Orde. De interne partijcultuur van de Nationaal-Socialistische Beweging (1940-1945). Dit onderzoek behelst een nieuwe politieke geschiedenis van het nationaal-socialisme. Het richt zich in de eerste plaats toe op de participatie in de NSB, en in de tweede plaats op de hiërarchie van, de mobilisatie door en de interarctie binnen en buiten de NSB. Centraal staat wat het betekende om lid te zijn van de NSB en wat dit zegt over de interne partijcultuur.

Oproep

In het kader van dit onderzoek zijn wij opzoek naar persoonlijk archiefmateriaal. Met name brieven en dagboeken betreffende de interneringsperiode, de integratie in de jaren vijftig, zestig en zeventig en de eventuele problematiek rond de nakomelingen van ‘foute’ ouders, kunnen een belangrijke rol spelen in het onderzoek. Informatie is welkom via ons contactformulier.

Algemene Voorwaarden